top of page

״אי אפשר ללמד אדם דבר, ניתן רק לעזור לו לגלות זאת בעצמו״
גלילאו גליליי

פדגוגיה.

פדגוגיה.png

דרכי חשיבה

חשיבה רפלקטיבית

Studying

מודל הסימנים

מטרת הפעילות:

פיתוח היכולת לחשוב על תהליך למידה באמצעות קלפים כשגרת למידה.  

Cute Girl

יומן

הלומד שואל

מטרת הפעילות:

פיתוח לומד שיודע לשאול שאלות על עשייתו, פעולותיו, חוויותיו ורגשותיו באמצעות כתיבה ביומן.

חשיבה יצירתית

Creative Class

מעבדת החשיבה ע"פ מודל "סקמפר"

מטרת הפעילות:

פיתוח יצירתיות וחשיבה מורכבת וחדשנית, פיתוח היכולת לפתור בעיות.

Playing with Letters

מילים שבשגרה

מטרת הפעילות:

עידוד חשיבה יצירתית ופיתוח היכולת להביע רגשות ומחשבות.

Class Raising Hands

זוהי התשובה

מהי השאלה?

מטרת הפעילות:

 פיתוח מיומנות של שאילת שאלות.  

כללים ללמידה

אוריינות

Book Shelf

קלפי נס מהיר

מטרת הפעילות:

לגרום לתלמידים לחשוב על ועם טקסטים שאותם הם קוראים בכיתה ומחוצה לה.

Prints

צוללים אל עולם 

המושגים

מטרת הפעילות:

המודל מאפשר ללומדים להכיר מילים, מונחים, מושגים, תוך יישום חשיבה מסדר גבוה ויצירתיות.

Wooden Alphabet Letters

מעגל המושגים

מטרת הפעילות:

העמקת הבנת הטקסט באמצעות מעגל מושגים.

טיפול במידע

Financial Report

תרשים זרימה

מטרת הפעילות:

התלמידים ילמדו סיכום ותמצות של עיקרי מידע והבנת סדר ההתרחשויות.

Magazine Stack

העתק הדבק מזג

מטרת הפעילות:

 התלמידים ילמדו למזג מידע ממקורות מידע שונים.

למידה שיתופית

In the Classroom

חח״ח חושבים, חוברים, חולקים

מטרת הפעילות:

פיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית, מיומנויות חברתיות ועבודת צוות בין התלמידים.

Learning Together

חברים מלמדים

מטרת הפעילות:

השלמת פערים שנוצרו לתלמידים במהלך הלמידה, תוך העצמה של התלמידים ויצירת חיבורים חברתיים. 

דרכי חשיבה
כללים ללמידה
bottom of page