top of page

דפנה מינס אבידוב

הוראת מדע וטכנולוגיה ביסודי

מורה ומדריכה פדגוגית בחווה לחינוך חקלאי וסביבה באשקלון.
מדריכה מחוזית במחוז דרום להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי.
חברת צוות במרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי במסגרתו מפתחת חומרי לימוד ומרכזת השתלמויות.
שותפה בצוות מחקר באוניברסיטת תל אביב העוסק בקידום לומדים עצמאיים.

דפנה מינס אבידוב
bottom of page